Föräldrar till barn under 18 år

Du som förälder tar tillvara ditt barns rättigheter, ser till barnets bästa samt företräder barnet i ekonomiska frågor. Överförmyndaren ska se till att barnets pengar inte används på ett olämpligt sätt. Grundregeln är att barnets tillgångar ska placeras säkert och ge en rimlig avkastning.

Barnets pengar ska användas till barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Barnets pengar får aldrig skänkas bort. Föräldrar har en försörjningsplikt för sina barn även om barnet har egna pengar.

Överförmyndarens samtycke

Vissa rättshandlingar kräver överförmyndarens samtycke, oavsett hur stora tillgångar barnet har. Följande punkter kräver överförmyndarens samtycke/tillstånd:

  • Köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt, aktier
  • Ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt, aktier
  • Ärva pengar i ett dödsbo
  • Låna eller låna ut pengar
  • Bedriva rörelse

Om både du och ditt barn är inblandade i någon av punkterna ovan räcker det oftast inte med överförmyndarens tillstånd. En tillfällig god man behöver då utses för att företräda barnet.

Ansökan om en tillfällig god man eller ansökan om överförmyndarens samtycke i ett tillståndsärende hittar du under huvudrubriken "Blanketter & E-tjänster".