Vad kan jag få hjälp med?

Hjälpen du får varierar utifrån ditt behov men målet är att skapa en så bra livskvalitet som är möjligt utifrån din ekonomiska och personliga situation. En ställföreträdare kan hjälpa dig med att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person. En eller flera av dessa delar kan ingå. Ansökan görs hos tingsrätten.

Bevaka rätt

Bevaka rätt innebär att du får hjälp att bevaka dina rättigheter gentemot samhället, myndigheter, företag och privatpersoner.

Ställföreträdaren ska se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver. Exempel kan vara att ansöka om ledsagarservice, ansöka om kontaktperson, ansöka om skuldsanering, överklaga myndighetsbeslut.

Ställföreträdaren ska även bevaka din rätt vid särskilda rättshandlingar. Exempelvis ingå avtal. Företräda dig vid uppsägning eller försäljning av bostad. Bevaka din rätt genom förhandlingar om avbetalningsplaner och liknande med fordringsägare.

Förvalta egendom

Förvalta egendom innebär att ställföreträdaren ska se till att du får nytta utav dina tillgångar och att du har den levnadsstandard som dina tillgångar och livssituation tillåter. Det innebär att ställföreträdaren sköter din ekonomi. Exempelvis ser till att räkningar blir betalda, att du har fickpengar. Se till att förvalta ditt kapital, dina värdehandlingar och fastigheter.

Vid vissa åtgärder behöver ställföreträdaren överförmyndarens medgivande.
Det gäller exempelvis utlåning av egendom, köp och försäljning av fastighet, köp av aktier, uttag av spärrade bankmedel.

Sörja för person

Sörja för person innebär att ställföreträdaren ska bevaka dina intressen och företräda dig i mer personliga frågor. Exempelvis se till att du har så bra levnadsvillkor som möjligt genom regelbundna besök. Vara en länk mellan dig och din sociala omgivning. Vara uppmärksam på dina fritidsverksamheter och dagliga sysselsättning. Hjälpa till att ta beslut om boende och utbildning.