Avveckling av bostad

Avveckling av huvudmannens bostad blir ofta aktuellt när huvudmannen av någon anledning inte längre kan bo kvar hemma och inte har råd att ha kvar sitt gamla boende. Innan bostaden avvecklas, bör gode mannen förvissa sig om att huvudmannen verkligen inte kommer att kunna återvända till sin bostad.

Avveckling

Försäljning av fastighet eller bostadsrätt kräver överförmyndarens samtycke och samtycke från huvudmannen om sådant kan ges.
Blankett och information om försäljning eller köp av fastighet finns under fliken ”Blanketter & E-tjänster - Ansökningsärenden”.

Ställföreträdaren är ensam ansvarig för avvecklingen av bostaden. Självklart kan till exempel anhöriga hjälpa till med det praktiska, men ansvaret för att se till att avvecklingen sker har ställföreträdaren. Detta betyder inte att ställföreträdaren rent praktiskt genomföra flyttningen. I normalfallet ska ställföreträdaren anlita en flyttfirma för detta. I årsräkningen ska ställföreträdaren redovisa såväl de utgifter som inkomster som förekommit i samband med avvecklingen av bostaden.

Om huvudmannen själv inte kan medverka vid avvecklingen bör ställföreträdaren försöka se till att någon anhörig, gärna i kretsen av de kommande arvingarna, är med. Om detta inte kan göras bör ställföreträdaren ha med sig någon annan som kan intyga bostadens skick och innehåll innan avvecklingen. Ställföreträdaren kan också dokumentera genom att ta fotografier eller film. En noggrann genomgång av bostaden bör göras innan avvecklingen tar sin början. Om kontanter påträffas bör de sättas in på huvudmannens konto. Smycken, värdehandlingar, personliga handlingar och annat sådant av ringa storlek bör läggas i bankfack.

Flytt och städfirma

Om huvudmannen inte har några anhöriga som kan hjälpa till samt helt saknar medel för att anlita flytthjälp eller städhjälp kan den gode mannen söka bistånd hos socialtjänsten och hänvisa till att det är ”skälig levnadsnivå” enligt 4 kapitel 1 § SoL att få flyttkostnader betalda och slutstädning gjord.

Ställföreträdaren behöver inte flytta saker eller städa, däremot behöver hen dokumentera vad som finns i bostaden och märka upp vad som ska med till ett nytt boende, läggas upp i förråd, slängas/skänkas bort etc.

Socialstyrelsens allmänna råd 2013:1 om ekonomiskt bistånd:

”Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till flyttkostnader, om flyttningen är nödvändig för att den enskilde ska uppnå en skälig levnadsnivå. Ekonomiskt bistånd till flyttkostnader bör i regel bland annat omfatta hyra av bil inklusive försäkring, bensin, hyra av flyttlådor och flytt av telefonabonnemang. Om den enskilde på grund av sjukdom, ålder eller andra skäl inte klarar att flytta på egen hand, bör biståndet omfatta skäliga kostnader för en flyttfirma”.

Lösöre

Före avvecklingen av bostaden bör också en förteckning över mer värdefullt lösöre upprättas och bifogas med tillgångsförteckning eller årsräkning till överförmyndaren. Konstföremål, smycken eller annat lösöre till mycket stora förväntade värden bör värderas av en expert anlitad av ställföreträdaren.
Allmänt gäller att lösöre som inte är för huvudmannens nytta, ska säljas. Föremål som har särskilt personligt värde för huvudmannen ska dock behållas.
Om huvudmannen har utfärdat ett testamente så bör ställföreträdaren ta del av detta. Lösöre, som enligt testamentet ska till olika personer, bör inte säljas. Om försäljning är nödvändig för att förbättra huvudmannens ekonomiska situation kan dock försäljning ske även av sådan egendom. Det är inte ovanligt att huvudmannen förseglat sitt testamente. Godmanskapet ger ingen rätt till att bryta en sådan förslutning.

Möbler, glas, porslin och prydnadsföremål med mera kan lämnas till magasinering. Ibland är det lämpligt att lösöre deponeras hos huvudmannens arvingar. För att en sådan lösning ska vara lämplig bör dock samtliga arvingar vara kända samt förklara sig positiva till ett sådant förfarande. De måste också vara helt överens om vad som ska deponeras hos vem. Den som tar emot lösöret åtar sig således endast att för huvudmannens räkning förvara det. Mottagaren ska skriftligen förklara sig villig att återlämna det mottagna lösöret om huvudmannen eller gode mannen så skulle begära, eller när huvudmannen avlider. Mottagaren ska även åta sig att väl vårda lösöret. En skriftlig handling ska upprättas över hela förfarandet. Lösöret/sakerna bör förses med någon form av märkning för att det lätt ska gå att identifiera.

Uppsägning av kontrakt samt adressändring

För uppsägning av hyreslägenhet krävs inte överförmyndarens samtycke. Ställföreträdaren ska dock naturligtvis fråga efter sin huvudmans samtycke om sådant kan ges. Hyreskontrakt ska sägas upp, liksom abonnemang på exempelvis el, telefon, vatten och avlopp. I samband med avvecklingen av lägenheten ska ställföreträdaren också göra adressändring, så att huvudmannen blir skriven på aktuell adress.