Byte av god man

Här har vi samlat det du förväntas göra när en annan ställföreträdare ska ta över ditt uppdrag. Detta gäller oavsett om du själv väljer att begära dig entledigad eller om överförmyndaren har bestämt att ett byte ska genomföras.

Entledigande


Du kan begära dig entledigad från uppdraget om du inte längre vill vara ställföreträdare. Använd gärna blanketten eller e-tjänsten."Begäran om entledigande". 

Befintlig ställföreträdare kvarstår tills en ersättare finns. Överförmyndaren påbörjar sökandet av en ny ställföreträdare så fort vi får in begäran om entledigande.

En eller flera potentiella ersättare kommer att ta kontakt med dig (en i taget) angående mer information om uppdraget samt för att eventuellt träffa huvudmannen. Personen får sedan ta ställning till om hen vill ta sig an uppdraget. 

Det varierar hur lång tid det tar innan du blir kontaktad, skulle det ta längre tid blir du meddelad om våra åtgärder. Du har rätt att få avsluta ditt uppdrag inom en rimlig tid. Skulle det ta längre tid än 6 månader att hitta en ersättare så kan du kontakta tingsrätten. Tingsrätten har möjlighet att besluta om entledigande innan en ny ställföreträdare har utsetts, om det finns skälig orska till det.

Entledigande på Överförmyndarens initiativ


Överförmyndaren kan i vissa fall också informera dig om ett kommande entledigande om vi anser att ett byte behöver ske i ditt uppdrag. Vi informerar i så fall om varför. Det grundar sig ofta i att man på något sätt inte skött uppdraget som förväntat.  När vi har en person som kan ta över uppdraget tar vi beslut om byte.

Informera huvudmannen


Oavsett vem som intitierar entledigande ska du som ställföreträdare informera huvudmannen och dennes nätverk (till exempel anhöriga, socialsekreterare, biståndshandläggare, boendet) om att en annan ställföreträdare ska ta över uppdraget. 

Huvudmannen ska godkänna den nya ställföreträdaren om huvudmannen är över 16 år och förstår vad saken gäller. Detta gäller inte vid förvaltarskap.

När det står klart vem som ska ta över informerar du huvudmannen och dennes nätverk om detta. (Ofta har huvudmannen då redan godkänt personen och vet vem som tar över). 

Lämna sluträkning och redogörelse

När bytet är genomfört och du inte längre är ställföreträdare ska du lämna in sluträkning och redogörelse för uppdraget. Det framgår av beslutet från oss (registerutdraget) från vilket datum den nya ställföreträdare tillträder och ditt uppdrag upphör. Du har en månad på dig från det datum då ditt uppdrag upphörde. 

Läs mer om sluträkningen

Lämna över information och handlingar till den nya gode mannen eller förvaltaren

Du ska lämna över den information och de handlingar som behövs för att den nya ställföreträdaren som tar över uppdraget ska kunna fortsätta sköta uppdraget. Det kan röra sig om olika saker som du bedömer är relevant för det fortsatta uppdraget, exempelvis kontaktuppgifter till anhöriga, boende, vårdpersonal etc. Information från bank, försäkringskassan, etc. Du ger inga orginalhandlingar, behöver den nya ställföreträdaren information får kopior tas. 

Spara originalverifikationer i tre år

Du ska alltid behålla dina originalverifikationer för sin ekonomiska redovisning i minst tre år efter att ditt uppdrag har upphört. Du är skyldig att låta den nya uppdragstagaren ta del av dina originalverifikationer om hen begär det.

Efter tre år ska handlingarna överlämnas till behörig mottagare.

  • Om huvudmannen då har en ny god man eller förvaltare, ska du överlämna handlingarna till hen.
  • Om huvudmannen inte längre har god man eller förvaltare är det huvudmannen själv som ska ta emot handlingarna. 
  • Om huvudmannen avlidit ska handlingarna överlämnas till dödsbodelägare.


Om huvudman eller dödsbodelägare säger att de inte vill ha handlingarna så ska du ändå överlämna dem. De i sin tur får sedan göra vad de vill med dem.