Om barn under 18 år

Omyndiga barn kan ha olika behov av hjälp och insatser. En del har tillräckligt stöd av sina biologiska föräldrar. Andra kan behöva hjälp från en utomstående för att få den hjälp och de insatser de behöver.

I första hand är det föräldrarna som har hand om att tillgodose barnets behov samt att förvaltar barnets ekonomi. Du som förälder är legal förmyndare.

Uppdrag

Det finns olika sorters uppdrag som kan bli aktuella för ett barn under 18 år. Mer information om dessa finns i menyn. Nedan listas i korthet några av de uppdrag som kan förekomma:

God man för ensamkommande barn 
Förordnas av överförmyndaren. Används när omyndiga barn kommer till Sverige utan föräldrar och söker asyl.

Medförmyndare 
Förordnas av tingsrätten när en förälder inte kan förvalta sitt barns ekonomi på ett tillfredsställande sätt.

Särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare 
Förordnas av tingsrätten. Det används oftast när ett barn saknar föräldrar.

God man vid motstridiga intressen 
Förordnas av överförmyndaren. Behovet uppkommer om barn och föräldrar ska rättshandla med varandra, exempelvis om båda har del i samma dödsbo.

God man i förmyndares ställe
Förordnas av överförmyndaren. Denna sorts godmanskap anordnas bara när en förmyndare finns och denne är förhindrad att utöva förmynderskapet på grund av svår sjukdom eller liknande.