Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Om barnets båda föräldrar inte kan ta hand om barnet exempelvis att de är avlidna eller under 18 år så ska tingsrätten utse en särskild förordnad vårdnadshavare.

Det vanligaste är att den som är särskild förordnad vårdnadshavare också är särskild förordnad förmyndare, men man kan dela upp uppdraget på två olika personer.

Överförmyndaren har tillsyn över förmynderskapet och beslutar om arvode för den delen av uppdraget. Socialtjänsten har tillsyn över vårdnadsdelen och beslutar om arvode för det.

Om föräldrarna är under 18 år kan de vara vårdnadshavare men en särskild förordnad förmyndare behöver utses för barnet. Den personen är förordnad till dess att en av föräldrarna fyllt 18 år.

Uppdraget som särskild förordnad förmyndare

Om du är eller vill åta dig uppdrag som särskild förordnad förmyndare så kommer följande att ingå i ditt uppdrag.

  • Ditt registerutdrag är bevis för att du är särskild förordnad förmyndare, det tar du med till banken och visar upp. 
  • När du är på banken ser du till att barnets konton överförmyndarspärras. Det är endast ett konto för löpande utgifter som inte ska ha spärr.
  • Du ska lämna in en tillgångsförteckning över barnets tillgångar och i samband med det lämnar du in bevis på att barnets konton är spärrade.
  • Du är ansvarig för att barnets ekonomi och tillgångar används för barnets bästa.
  • Behöver du ta ut pengar från barnets spärrade konton så ska överförmyndaren först samtycka till detta. Du skickar in en ansökan till överförmyndaren. Ett eventuellt godkännande tas med till banken. Överförmyndaren kan även avslå ansökan om uttag.
  • Behöver du omplacera barnets pengar så ska överförmyndaren först samtycka till det.
  • Du företräder barnet vid till exempel öppnande av bankkonto eller inköp av saker som inte täcks av barnets fickpengar. Du ska också ansöka om olika former av ersättningar eller bidrag, till exempel studiebidrag.
  • Du får aldrig blanda ihop din egen ekonomi med barnets ekonomi.
  • Om barnet fyllt 16 år och har ett arbete, bestämmer han eller hon själv över den inkomsten.

 

Redovisning

Som särskilt förordnad förmyndare har du samma skyldighet att redovisa som ställföreträdare för vuxna. Information om detta finner du under huvudrubriken "För god man och förvaltare".