Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter. De personuppgifter som lämnas i handlingar behandlas av överförmyndare i samverkan för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också gälla framtagande av statistik, utbetalning av arvode, informations eller veckoutskick samt uppdatering av adressuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndare i samverkan består av tolv kommuner. Överförmyndaren/Överförmyndarnämnden i respektive kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att få ut information om de uppgifter som finns om dig, du har rätt att begära rättelse, överföring eller att begära att vi begränsar behandlingen. Du har rätt att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Observera att rätten att bli glömd eller raderad gäller inte för personuppgiftsbehandling som sker vid exempelvis myndighetsutövning.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud hittar du hos respektive kommun. Begäran om ändring eller begränsning sker till respektive kommun. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten IMY.

Med vilken rättslig grund behandlas personuppgifterna?

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning i enlighet med föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och lag om god man för ensamkommande barn och lag om framtidsfullmakter.

Vad är ändamålet med personuppgiftsbehandlingarna?

De personuppgifter som lämnas i handlingar behandlas av överförmyndaren för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet.

Hur länge bevaras personuppgifterna?

Personuppgifterna gallras och arkiveras i enlighet med vår informationshanteringsplan.
Enligt Överförmyndarens informationshanteringsplan är grundprincipen att handlingar ska bevaras, sparas för alltid.

De flesta av personuppgifterna kommer att gallras 3 år efter att akten är avslutad. Vissa handlingar bevaras, det gäller framför allt överförmyndarens beslut (dock ej arvodes-beslut), registerutdrag över ställföreträdarskap, register enligt 9§ förmynderskapsför-ordningen, ansökan och anmälan avseende förvaltarskap och godmanskap, beslut från tingsrätten, tillgångsförteckning (kopia) och sluträkning (kopia).

Enligt Föräldrabalken §16.8 överlämnas årsräkningar och sluträkning samt bilagor till behörig mottagare efter att ärendet har avslutats.

När huvudmannen flyttar till annan kommun överflyttas hela personakten till behörig överförmyndare i en annan kommun.

Mer om hanteringen av personuppgifter

Nedan kan du läsa mer om personuppgiftshanteringen gällande huvudmän, minderåriga, ställföreträdare och anhöriga.

Vi utgår ifrån Skövde kommuns plattform gällande hemsida och e-tjänster. Här hittar du mer allmän information om Skövde kommuns hantering av Personuppgifter och allmän handling (skovde.se)

Huvudmän och underåriga

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress, boendeplacering. Din ekonomi om det är relevant och nödvändigt för just ditt ärende. Ditt hälsotillstånd om det är relevant för ditt ärende, exempelvis vid godmanskap och förvaltarskap.

Hur behandlas personuppgifterna?

De personuppgifter vi behandlar registreras i vårt verksamhet- och ärendehanteringssystem. Handlingarna förvaras i personakter både i ärendehanteringssystemet och fysiskt.

Delning av personuppgifter

De som kan komma att ta del av uppgifterna är ställföreträdare och närmast anhöriga. Dina personuppgifter delas också med personuppgiftsbiträde i form av företag som levererar det datasystem som är nödvändigt för vår verksamhet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter (exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personuppgifter om dig kommer varken att samlas in eller behandlas utanför EU/EES. Då kommunen lyder under offentlighetsprincipen kan kommunen komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger.

 

Ställföreträdare och förmyndare

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress. För ställföreträdare som gör en intresseanmälan genom vår e-tjänst så behandlas även de uppgifter som du själv lämnar om din utbildningsbakgrund och andra erfarenheter/ kunskaper. Personuppgift så som inkomst behandlas om det är relevant och nödvändigt för just ditt ärende. Lämplighetsprövning görs och det innebär att vi inhämtar information från polisens belastningsregister, socialtjänsten och Kronofogden.

Hur behandlas personuppgifterna?

De personuppgifter vi behandlar om dig registreras i vårt verksamhet- och ärendehanteringssystem. Handlingarna förvaras i huvudmannens personakt i ärendehanteringssystemet och fysiskt. Har du flera uppdrag finns dina personuppgifter i samtliga huvudmäns personakter.

Delning av personuppgifter

De som kan komma att ta del av uppgifterna är ställföreträdare och närmast anhöriga. Dina personuppgifter delas också med personuppgiftsbiträde i form av företag som levererar det datasystem som är nödvändigt för vår verksamhet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter (exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personuppgifter om dig kommer varken att samlas in eller behandlas utanför EU/EES. Då kommunen lyder under offentlighetsprincipen kan kommunen komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger.

Anhöriga

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Information om förmyndare till underårig samt make/maka och barn till huvudmannen hämtas från Navet, Skatteverket och läggs upp i vårt verksamhet- och ärendehanteringssystem. Vi kan också inhämta telefonnummer och e-postadress för vår handläggning.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress.

Hur behandlas personuppgifterna

De personuppgifter vi behandlar om dig registreras i vårt verksamhet- och ärendehanteringssystem. Handlingarna förvaras i huvudmannens personakt både i ärendehanteringssystemet och fysiskt. Uppgifterna använder vi för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter.

Delning av personuppgifter

De som kan komma att ta del av uppgifterna är ställföreträdare, huvudman och närmast anhöriga. Dina personuppgifter delas också med personuppgiftsbiträde i form av företag som levererar det datasystem som är nödvändigt för vår verksamhet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter (exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personuppgifter om dig kommer varken att samlas in eller behandlas utanför EU/EES. Då kommunen lyder under offentlighetsprincipen kan kommunen komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger.