Årsräkning

Du ska varje år redovisa huvudmannens ekonomi till överförmyndaren i en årsräkning.
Årsräkningen är en sammanställning av årets inkomster och utgifter. Du som får ett uppdrag mitt i ett redovisningsår redovisar från det datum du tillträdde till sista dagen på redovisningsåret (31:a december).

I samband med årsräkningen skickar du också in en körjournal och en redogörelseblankett. I redogörelsen beskriver du omfattningen av ditt uppdrag under det gångna året samt anger om du vill ha arvode för ditt uppdrag eller inte. 

Om "förvalta egendom" inte ingår i ditt uppdrag ska du bara skicka in redogörelsen. Du behöver inte skicka in en årsräkning.

Anstånd (mer tid)

Om du vill begära anstånd (mer tid) görs detta innan 28 feb. Mejla ois@skovde.se skriv av vilken anledning du vill begära anstånd samt vilket/ vilka aktnummer det gäller. Vid beviljande av anstånd ges ytterligare 14 dagar att inkomma med årsredovisningen. 

Inlämnande

Årsredovisningen och redogörelsen ska vara insänd till överförmyndaren före
den 1:a mars. Om du av någon anledning inte hinner lämna in din redovisning före detta datum måste du kontakta överförmyndaren och ansöka om anstånd.

Blankett

Blanketter för årsräkning samt redogörelse och körjournal hittar du där vi samlat samtliga blanketter. Där finner du även hjälpblanketter för inkomster och utgifter. Blanketter redovisning- tryck här.

Övrigt

Varje år görs en särskild granskning av vissa årsredovisningar. Granskningen sker genom stickprov. Vid en särskild granskning ska alla verifikationer lämnas in till överförmyndaren. Under året behöver du därför spara kvitton och underlag som du kommer att behöva vid årsräkningen. Det ska förvaras i god ordning. Det handlar till exempel om fakturor, utbetalninsbesked för pension eller bidrag, kvitton på inköp som du har gjort åt din huvudman från huvudmannens konto. Det kan också vara kvittenser på pengar du lämnat till huvudmannen, boende eller anhöriga.

När du redovisar så är det kontaktprincipen som gäller. Det innebär att du redovisar inkomsterna och utgifterna när in och utbetalningarna inträffar, alltså först när transaktionerna bokförts på kontot.

Kassabok

Du behöver löpande föra kassabok/ bokföra din huvudmans ekonomi. Det är viktigt att du gör det noggrant. Det kommer att underlätta för dig när du ska göra din årsräkning eller om du ska göra en sluträkning. Du börjar med detta när du tillträder som god man/förvaltare.

Använd vår inkomst och utgiftsblankett, eller en egen kassabok för att specificera olika inkomster och utgifter så som ersättning, bidrag, hyra, mat etc. Det finns även olika typer av redovisningsprogram för gode män och förvaltare att användas sig av. Överförmyndaren kan begära att få se handlingar som till exempel kvitton och fakturor. 

Du behöver inte specificera vad huvudmannen köper för sina fickpengar. Fickpengarna du lämnar till huvudmannen redovisas som "huvudmannens fickpengar". Tar någon annan (personal, anhörig) däremot emot huvudmanenns fickpengar ska du begära en kvittens på att de mottagit pengarna samt begära kvitton på vad de köper åt huvudmannen.