Arvode - Ersättning

Schablonersättning till gode män för ensamkommande barn

Schablonersättningen betalas ut efter redogörelse som skickas in av den gode mannen efter varje kvartal på pappersblankett. Se blankett under Relaterad Information. 

Redogörelserna behandlas i den ordning de kommer in till överförmyndaren. Det kan ta flera månader innan ersättningen betalas ut. 

Uppstartsersättning

Vid helt nya uppdrag kommer gode män att få en särskild uppstartsersättning enligt en schablon, utöver ersättningen för det löpande uppdraget. Uppstartsersättningen är ett engångsbelopp på 2 500 kr och kräver inget särskilt underlag, utan betalas ut efter den första kvartalsvisa redogörelsen.  

Observera att uppstartsersättningen bara betalas till den förste gode mannen för ett ensamkommande barn. Ersättningen kan också minskas om gode mannen inte har fullgjort sina inledande uppgifter.

 Schablonersättning för det löpande uppdraget

Arvode och kostnadsersättning betalas ut enligt följande:

         Före det att barnet fått permanent uppehållstillstånd är arvode och kostnadsersättning 6 % av prisbasbeloppet per månad (för år 2017: 2 688 kr).

         En månad efter det att barnet fått permanent uppehållstillstånd är arvode och kostnadsersättning 3 % av prisbasbeloppet per månad (för år 2017: 1 344 kr).

Observera att resekostnader är inkluderade i schablonersättningen (se vissa undantag nedan)!

 Resor

Resor till och från Migrationsverket och Skatteverket, där Du som god man är kallad, redovisas och ersätts separat enligt följande:

  • Kopia på kallelse.
  • Körjournal (som visar datum, syfte med resan, destination och körda km).
  • Kvitton som visar utlägg för allmänna kommunikationer, såsom buss eller tåg

Övriga resor och kostnader samt färdtid ersätts inte särskilt utan ingår i schablonbeloppet.

Det är därför viktigt att Du som god man funderar på vad som ingår i ditt uppdrag och inte vidtar resor, besök eller åtgärder som ligger utanför ditt uppdrag, eftersom detta inte ersätts utöver schablonen.