Information om feriearbete och annan inkomst (ensamkommande barn)

Överförmyndare i Samverkan har mottagit information från Migrationsverket angående hur feriearbete och annan inkomst påverkar dagsersättningen.

För barn under 16 år är det alltid du som god man som ansöker om dagersättning och eventuellt särskilt bidrag för barnets räkning.
Du ansöker genom att skicka eller lämna in en undertecknad ansökan till Migrationsverkets mottagningsenhet där barnet är registrerat. Genom att underteckna ansökan försäkrar du att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga, och att du är medveten om att du är skyldig att anmäla sådana ändringar som kan påverka rätten till eller storleken på biståndet. Även om du mejlar eller faxar ansökan så måste du skicka eller lämna in den i original till Migrationsverket.


Dagersättningen är behovsprövad


När du ansöker om ersättning ska du även redogöra för eventuella tillgångar barnet har eftersom dagersättning utgår ifrån den enskildes behov. Du ska därför anmäla alla förändringar när det gäller ekonomin till Migrationsverket eftersom det kan påverka dagersättningen. Om behovet eller villkoren ändras, fattar Migrationsverket ett nytt beslut.


Bidragsbrottslagen


Migrationsverket har ansvar att polisanmäla misstänkta bidragsbrott. Enligt bidragsbrottslagen kan den som med avsikt lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden dömas för bidragsbrott. Den som av grov oaktsamhet begår brottet kan dömas för vårdslöst bidragsbrott.